Abonare Newsletter

Selecteaza Domeniu:

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (denumit în continuare “GDPR”) este aplicat în toate statele Uniunii Europene.

Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop informarea dvs. despre modul în care înțelegem să reglementăm și integrăm la nivelul companiei noastre politica GDPR si face parte integranta din Contractul de furnizare produse si/ sau prestare servicii incheiat cu ROMAUDIOVIDEO.

Operatorul (cel care prelucrează datele dvs)

S.C. ROMAUDIOVIDEO S.R.L.

Sediu: Șos. Eroilor nr. 154, Moara Vlăsiei, Ilfov

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/713/2012

Cod unic de identificare: RO1572736

Responsabilul cu protecția datelor: dataprotection@audio.ro

Scopurile prelucrării

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoană vizată se realizează în următoarele scopuri:

Care sunt persoanele vizate și baza legală a prelucrării

Clienți sau potențiali clienți ale căror date le vom utilizata pentru a întocmi oferte, a încheia și executa contractul și pentru a presta serviciile solicitate de către aceștia. În acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și / sau executării unui contract dar și pe respectarea legislației în vigoare;

Angajații partenerilor noștri contractuali (companii care sunt partenerii noștri de afaceri). Angajaților partenerilor noștri le prelucrăm următoarele date: nume, prenume, funcție/post, angajator, număr de telefon, adresă de email, adresă de corespondență pentru menținerea relației contractuale cu companiile pe care le reprezintă și pentru a putea să colaborăm. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii, pe necesitatea încheierii și / sau executării unui contract dar și pe respectarea legislației în vigoare;

Persoane fizice cu care suntem în relații de afaceri. Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu diferite persoane fizice autorizate, este necesar să prelucrăm anumite informații, și anume: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de corespondență. În acest caz, baza legală a prelucrării este încheierea / executarea unui contract și respectarea unei obligații legale;

Candidați pentru un post pe care Romaudiovideo îl are liber. Pentru desfășurarea procesului de recrutare, colectăm următoarele date: datele incluse în CV-ul pe care ni-le transmiteți.D e regulă acestea sunt: numele, prenumele, datele de contact (număr de telefon și adresă de e-mail), experiența profesională, dovada studiilor și alte documente pe care le-am putea solicita de la dvs.. De asemenea, în cadrul interviului vom prelucra date cu caracter personal care se referă la candidat, cum ar fi: preferințele sale profesionale, detalii cu privire la experiența și studiile care nu sunt incluse în CV-ul său, așteptările pe care le are un candidat în privința remunerației. Ca parte a procesului de angajare, putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, diplome, avize, autorizații, calificări profesionale etc.), care vor conține, și ele, date cu caracter personal. În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrările datelor tale pe încheierea / executarea contractului de muncă;

Vizitatori ai sediului unde avem instalate camere de supraveghere video, pentru a asigura securitatea angajaților noștri, a altor persoane din acele încăperi și a bunurilor noastre. Așadar, vom prelucra imagini (înregistrări video) cu toți vizitatorii. În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin pictograme, conform legii. Prelucrarea datelor în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre;

Vizitatori ai site-urilor noastre: www.audio.ro, www.market.audio.ro, www.lampi-online.ro sau persoane care au interacționat cu vreunul dintre conturile noastre pe rețelele de socializare.

In acest caz, este posibil să folosim datele acestor categorii de persoane vizate pentru următoarele scopuri:

 •   Îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor pe website-urilea nostre. Pentru a putea ține cont de preferințele pe care utilizatorii le-au exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care utilizatorul îl folosește. Prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informații despre locul din care se accesează website-ul nostru. Temeiul prelucrării va fi interesul nostru legitim de a oferi utilizatorilor noștri o experiență plăcută de navigare a website-urilor noastre;
 • Cunoașterea opiniilor persoanelor care comunică cu noi prin intermediul rețelelor de socializare. Când cineva posteză un comentariu sub una dintre postările noastre pe rețelele de socializare, și apesă butonul Like sau redistribuie postarea noastră, sau ne transmite un mesaj pe unul dintre conturile noastre, vom prelucra următoarele date ale respectivei persoane: nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care a întreprins-o – like / altă reacție sau conținutul comentariului.
Transferul de date 

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca ROMAUDIOVIDEO să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE: Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Spania, Italia cât și în afara UE către Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile în afara UE, ROMAUDIOVIDEO își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.

Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer mai sus-menționate să se modifice. In acest caz lista de state de transfer mentionată mai sus va fi actualizată.

Termenele de păstrare a datelor 

Datele Personale sunt prelucrate numai pentru scopurile specificate și sunt păstrate doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care informațiile respective sunt prelucrate. La data acestui document, datele personale sunt păstrate pentru o perioadă de:

 • în ceea ce privește datele clienților, regula generală este că acestea vor fi stocate pe o durată de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar aferent anului în care va înceta relația de afaceri;
 • în ceea ce privește datele angajaților, regula general este că acestea vor fi stocate pe o durată de 75 ani de la data angajării;
 • în cazul bazelor de date administrate în scop de marketing direct, datele vor fi prelucrate atâta timp cât persoana își menține acordul pentru primirea acestor comunicări, precum și ulterior pentru perioada necesară demonstrării conformării cu cerințele legale (de ex., termenul de prescripție de 3 ani).
Cui vom divulga datele dvs.

Ca regulă, Romaudiovideo nu divulga datele pe care le deține si prelucreaza, despre toate categoriile de persoane vizate, altor persoane fizice sau juridice. Cazurile în care datele clienților Romaudiovideo pot fi divulgate către alte companii sau persoane fizice sunt acelea în care alte companii persoane fizice sau juridice acționează ca persoane împuternicite în relația cu Romaudiovideo. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de derulareau unui contract, întocmirea unei documentații necesare derulării contractului ,constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre. Categoriile de destinatari cărora le-am putea divulga datele dumneavoastră sunt:

 • angajații și colaboratorii nostri aflaţi pe teritoriul Romaniei;
 • societățile terțe sau partenerii contractuali;
 • autoritățile statului (ANAF, organele de cercetare penala etc.)

În toate aceste cazuri Romaudiovideo va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că destinatarii datelor le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am fost transmise și cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Drepturile dvs.

In calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:

Dreptul de informare și de acces la datele cu caracter personal

 Persoana vizată are dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal dețiunte de Romaudiovideo;

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Persoana vizată are dreptul de a rectifica datele dacă acestea nu sunt corecte.

Dreptul de ștergere

Persoana vizată are dreptul să solicite operatorului să şteargă fără întârziere datele cu caracter personal care o privesc în următoarele cazuri:

 •      datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 •      persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;
 •      datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 •      datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea legii;

ATENȚIE: Ştergerea datelor nu se va realiza dacă:

 • datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii legale;
 • în scopuri de arhivare în interes public;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care persoana vizată apreciază că datele pe care Romaudiovideo le deține cu privire la aceasta sunt incorecte sau nu ar trebui să fie prelucrate, va contacta Romaudiovideo la sediu pentru o discuție în legătură cu drepturile sale. În anumite circumstanțe, se poate cere restricționarea prelucrării.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării de către Romaudiovideo a datelor sale cu caracter personal inclusiv la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a solicita datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către Romaudiovideo într-un format structurat și care poate fi citit automat.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata

Persona vizată are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal.

Dreptul de retragere a consimtamantului în orice moment

Retragerea consimtamantului poate avea loc în orice moment și va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

Ce se poate întâmpla dacă o persoană nu dorește să ne dezvaluie datele

În cele mai multe cazuri, persoanele vizate nu au obigația de a comunica datele lor cu caracter personal.

Totuși, refuzul dumneavoastra de a ne transmite datele cu caracter personal mai sus mentionate, conduce la imposibilitatea prestării de servicii/ furnizării de bunuri care au legătură cu activitățile principale ale Romaudiovideo.

Unde vă puteți adresa pentru exercitarea drepturilor si termenul de răspuns.

Exercitarea drepturilor mai sus menționate se va face în baza unei cereri scrise adresate la sediul Romaudiovideo sau pe email la adresa data-protection@audio.ro.

Termenul de răspuns pentru orice solicitare în legatură cu drepturile dvs. este de 30 zile. cu excepţia situaţiilor în care cererea este complexă sau există un număr mare de cereri, când termenul se poate prelungi cu încă 60 de zile.

În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de soluția primită puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro.

Actualizări Prezenta Informare poate suferi în timp modificări de conținut. Orice nouă versiune va fi anunțată și afișată pe pagina de web a Romaudiovideo https://www.audio.ro.
Data intrarii in vigoare Prezenta Informare este valabila incepand cu 01.12.2019